KWK Wujek

mundur

 

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej

Mundur Górniczy

Czako – Czapka Górnicza

Szpady i Odznaczenia Górnicze

Godło i Barwy Górnicze

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej

(Dz. U. z dnia 24 października 2003 r.)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. Nr 52, poz. 449) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1. wykaz stanowisk służbowych oraz związanych z nimi stopni górniczych, stanowiący
    załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2. wzory mundurów górniczych i czaka wraz z wzorami odznak stopni górniczych, wzór
    płaszcza oraz wzór honorowej szpady górniczej, a także sposób ich noszenia, stanowiące
    załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3. wzór wniosku o nadanie stopnia górniczego, stanowiący załącznik nr 3 do
    rozporządzenia;
4. wzór dyplomu nadania stopnia górniczego, stanowiący załącznik nr 4 do
    rozporządzenia.
 
§ 2
1. Uroczysty mundur górniczy nosi się z odznakami posiadanego stopnia górniczego.
2. Do uroczystego munduru górniczego nosi się czako z pióropuszem w kolorze
      odpowiadającym danemu stopniowi górniczemu.
3. Członkowie orkiestry górniczej noszą czako z pióropuszem w kolorze czerwonym, a
    kapelmistrz z pióropuszem biało-czerwonym.
4. Do uroczystego munduru górniczego nosi się rękawiczki w kolorze białym, a do
    płaszcza górniczego również szalik w kolorze białym.
5. Służbowy mundur górniczy może być noszony w czasie wykonywania obowiązków
    służbowych.

§ 3.
    Osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego występują w uroczystych mundurach
    górniczych z honorową szpadą górniczą z kwastem biało-czerwonym i paskiem biało-
    czerwonym. Chorąży pocztu sztandarowego ma przewieszoną przez prawe ramię szarfę
    biało-czerwoną, a dwaj przyboczni szarfy zielono-czarne.

§ 4.
1. Honorową szpadę górniczą nosi się wyłącznie przy uroczystym mundurze górniczym,
    zawieszoną pionowo przy lewym boku na krótkich jednakowych rapciach przypiętych
    do pasa pod kurtką mundurową.
2. W przypadku występowania w płaszczu górniczym honorową szpadę górniczą nosi się
    pod płaszczem.
3. Honorowe szpady górnicze dla górników mają kwasty zielono-czarne z paskiem zielono-
    czarnym, a dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego mają kwasty
    zielono-czarne z paskiem biało-czerwonym.

§ 5.
    Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH
ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI STOPNI GÓRNICZYCH

Stanowisko służbowe Stopień górniczy
1 2
– minister, kierownik urzędu centralnego,
– sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie zajmujący się bezpośrednio problematyką
  górniczą
GENERALNY DYREKTOR GÓRNICTWA
– kierownik przedsiębiorstwa górniczego,
– kierownik lub zastępca kierownika urzędu centralnego,
– dyrektor generalny zajmujący się problematyką górniczą lub geologiczną w ministerstwie bądź urzędzie centralnym,
– dyrektor departamentu, zastępca dyrektora  departamentu zajmujący się problematyką   górniczą w ministerstwie właściwym do spraw  gospodarki,
– dyrektor departamentu w Wyższym Urzędzie  Górniczym,
– dyrektor okręgowego urzędu górniczego,
– dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego,
– kierownik lub zastępca kierownika stacji  ratownictwa górniczego
GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY I STOPNIA
– zastępca kierownika przedsiębiorstwa  górniczego,
– dyrektor kopalni,
– kierownik ruchu zakładu górniczego,
– kierownik jednostki naukowo-badawczej lub  dydaktycznej zajmującej się problematyką  górniczą,
– dyrektor departamentu zajmujący się   problematyką górniczą lub geologiczną w innym   ministerstwie bądź urzędzie centralnym,
– zastępca dyrektora departamentu w Wyższym  Urzędzie Górniczym,
– zastępca dyrektora okręgowego urzędu  górniczego,
– zastępca dyrektora w specjalistycznym urzędzie   górniczym,
– kierownik pionu, dyrektor okręgowej stacji  ratownictwa górniczego
GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY II STOPNIA
– zastępca dyrektora kopalni,
– naczelny inżynier kopalni,
– kierownik przedsiębiorstwa górniczego   działającego w dziedzinie górnictwa i geologii,
– dyrektor i zastępca dyrektora w przedsiębiorstwie   górniczym,
– profesor zajmujący się problematyką górniczą   lub geologiczną w jednostce naukowo-badawczej   lub dydaktycznej,
– zastępca dyrektora departamentu zajmujący się   problematyką górniczą lub geologiczną w innym   ministerstwie bądź urzędzie centralnym,
– naczelnik wydziału, radca ministra, główny   specjalista zajmujący się problematyką górniczą   w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, – dyrektor biura, radca prezesa w Wyższym
  Urzędzie Górniczym, – kierownik działu ds.
  ratownictwa górniczego, konsultant medycznej
  służby ratownictwa górniczego
GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY III STOPNIA
GENERALNY HONOROWY DYREKTOR GÓRNICZY
– główny inżynier w kopalni,
– zastępca kierownika przedsiębiorstwa   działającego w dziedzinie górnictwa i geologii,
– dyrektor zespołu w przedsiębiorstwie górniczym,
– pracownik naukowy zajmujący się problematyką   górniczą lub geologiczną w jednostce naukowo-badawczej lub dydaktycznej,
– naczelnik wydziału, radca ministra, główny   specjalista zajmujący się problematyką górniczą   lub geologiczną w innym ministerstwie bądź   urzędzie centralnym,
– zastępca dyrektora biura, naczelnik wydziału,   główny księgowy, główny specjalista, radca   prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz   nadinspektor zakładów górniczych w okręgowym   urzędzie górniczym, specjalistycznym urzędzie   górniczym,
– kierownik górniczego pogotowia ratowniczego,   zastępca kierownika działu ratownictwa   górniczego
DYREKTOR GÓRNICZY I STOPNIA
– kierownik działu ruchu w zakładzie górniczym,
– naczelnik wydziału w przedsiębiorstwie   górniczym,
– specjalista w ministerstwie właściwym do spraw   gospodarki, starszy specjalista zajmujący się   problematyką górniczą lub geologiczną w innym   ministerstwie bądź urzędzie centralnym
– audytor wewnętrzny, starszy specjalista w   Wyższym Urzędzie Górniczym oraz radca prawny,   starszy inspektor zakładów górniczych w   okręgowym urzędzie górniczym i   specjalistycznym urzędzie górniczym,
– kierownik zespołu ratownictwa górniczego
DYREKTOR GÓRNICZY II STOPNIA
– główny księgowy w kopalni,
– radca prawny w kopalni, – generalny projektant,   kierownik pracowni, pionu, zakładu,   laboratorium, zajmujący się problematyką   górniczą,
– specjalista w jednostce naukowo-badawczej i   projektowo-konstrukcyjnej, zajmujący się   problematyką górniczą,
– specjalista zajmujący się problematyką górniczą   lub geologiczną w innym ministerstwie bądź   urzędzie centralnym,
– specjalista w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz   inspektor zakładów górniczych w okręgowym   urzędzie górniczym i specjalistycznym urzędzie   górniczym,
– zastępca kierownika górniczego pogotowia   ratowniczego, zmianowy kierownik górniczego   pogotowia ratowniczego
DYREKTOR GÓRNICZY III STOPNIA
– osoby na stanowiskach wyższego dozoru ruchu   zakładu górniczego lub równorzędnym   stanowisku pracy w kopalni albo innym   przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie   górnictwa i geologii,
– kierownik działu bądź wydziału albo   równorzędne stanowisko pracy w kopalni lub   innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie
  górnictwa i geologii,
– starszy inspektor ratownictwa górniczego
INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA
– inżynier na stanowisku średniego dozoru lub   równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub   innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie   górnictwa i geologii,
– starszy specjalista, inspektor ratownictwa   górniczego
INŻYNIER GÓRNICZY II STOPNIA
– inżynier na stanowisku niższego dozoru,   równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub   innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie
  górnictwa i geologii,
– specjalista ratownictwa górniczego
INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA
– technik wykazujący się szczególnymi wynikami   pracy w kopalni, innym przedsiębiorstwie lub   jednostce naukowo-badawczej i projektowo- konstrukcyjnej zajmującej się problematyką   górniczą,
– technik w ratownictwie górniczym
TECHNIK GÓRNICZY I STOPNIA
– technik na stanowisku średniego dozoru w   kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym   w dziedzinie górnictwa i geologii,
– technik oraz równorzędne stanowisko pracy w   jednostce naukowo-badawczej i projektowo- konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką
  górniczą
TECHNIK GÓRNICZY II STOPNIA
– technik na stanowisku niższego dozoru w   kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym   w dziedzinie górnictwa i geologii TECHNIK GÓRNICZY III STOPNIA
– wykwalifikowany pracownik w kopalni lub   innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie   górnictwa i geologii,
– pracownik ratownictwa górniczego
GÓRNIK I STOPNIA
– wykwalifikowany górnik przodowy, strzałowy,   kombajnista itp. w kopalni lub wykwalifikowany   pracownik w innym przedsiębiorstwie
  działającym w dziedzinie górnictwa i geologii
GÓRNIK II STOPNIA
– pracownik na stanowisku młodszego górnika i   pracownik na równorzędnym stanowisku pracy w   kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym   w dziedzinie górnictwa i geologii GÓRNIK III STOPNIA

 

Użyte w załączniku pojęcia oznaczają:
1) przedsiębiorstwo górnicze – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną
    prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub
    wydobywania kopalin ze złóż na podstawie koncesji udzielonej w trybie przepisów
    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z
    późn. zm.) lub prowadzącą likwidację zakładu górniczego;
2) przedsiębiorstwo działające w dziedzinie górnictwa i geologii – należy przez to
    rozumieć  jednostkę organizacyjną wykonującą powierzone czynności w ruchu zakładu
    górniczego oraz przy wykonywaniu prac i robót geologicznych na rzecz
    przedsiębiorstwa górniczego;
3) kopalnia – należy przez to rozumieć wyodrębnioną jednostkę przedsiębiorstwa 
    górniczego prowadzącą zakład górniczy;
4) zakład górniczy – należy przez to rozumieć zakład służący wydobywaniu kopaliny ze
    złoża w rozumieniu art. 6 pkt. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i
    górnicze;
5) jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna – należy przez to rozumieć jednostki
    szkolnictwa i instytuty naukowo-badawcze prowadzące działalność naukową i
    dydaktyczną;
6) jednostka projektowo-konstrukcyjna – należy przez to rozumieć biura projektów lub
    inne jednostki projektowo-konstrukcyjne działające na rzecz górnictwa i geologii.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

 

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE STOPNIA GÓRNICZEGO
……………………………………………………..                                                      (proponowany stopień)

 

1. Dane ogólne:
    a) nazwisko i imię ……………………………………………………………………………
    b) data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….
    c) wykształcenie (tytuł zawodowy lub naukowy, nazwa szkoły, rok ukończenia)
        ……………………………………………………………………………………………………
    d) nazwa zakładu pracy ……………………………………………………………………
    e) zajmowane stanowisko, od kiedy
        ……………………………………………………………………………………………………
2. Przebieg pracy w górnictwie
3. Ostatnio nadany stopień górniczy i data jego nadania
4. Uzasadnienie

 

       ……………………….. dnia ……….. 20… r.                     …………………………….
                                                                                       (podpis wnioskodawcy)