KWK Wujek

mundur

 

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej

Mundur Górniczy

Czako – Czapka Górnicza

Szpady i Odznaczenia Górnicze

Godło i Barwy Górnicze

 

Szpady Górnicze

Górnicza szpada obecnie jest odznaką honorową dla wyróżniających się
górników. Wywodzi się ona z broni używanej przez średniowiecznych
poszukiwaczy złota, którym służyła do obrony. Podczas, gdy mundur górniczy
może nosić nawet uczeń pierwszej klasy szkoły górniczej, to przywilej
przypinania szpady zarezerwowany jest tylko dla wyróżnionych. Jej wręczenia
dokonują dziś zasłużeni górnicy – tzw. stare strzechy. Przyznanie szpady jest
traktowane jako symbol szlachectwa nabytego nie przez urodzenie, lecz rzetelną
naukę i pracę. Ale uwaga! Osobie, której nadano prawo noszenia szpady
górniczej, może być ono odebrane, jeśli dopuści się czynu nie licującego z
zawodem górnika lub popełni przestępstwo – mówi wyraźnie górnicze prawo.

Honorowa szpada górnicza ma długość 88 cm, a klinga 70 cm, i wykonana
jest z metalu. Rękojeść szpady ma długość 18 cm i składa się z drewnianego
trzonka połączonego z półkolistym metalowym kabłonkiem w kolorze żółtym,
zakończonym półkolistym kapturkiem. Honorowe szpady górnicze mają:

– kwasty zielono-czarne z paskiem biało-czerwonym dla osób z kierownictwa i z
dozoru ruchu zakładu górniczego,
– kwasty biało-czerwone z paskiem biało-czerwonym dla pocztu sztandarowego
– kwasty zielono-czarne z paskiem zielono-czarnym dla górników.

szpada

Kordzik Górniczy

Kordzik górniczy to paradna, obosieczna, krótka broń boczna z ozdobną
rękojeścią. Kordzik noszony jest także przez oficerów marynarki i lotnictwa.
Obecnie tylko Porozumienie Związków „KADRA” posiada decyzję Ministra
Spraw Wewnętrznych o wyłączności dla nadawania i wręczania Honorowych
Kordzików Górniczych, jak również wydane przez Urząd Patentowy RP
Świadectwo Ochronne Nr 14658 na wzór; zdobniczy z dnia 20 maja 1997r oraz
wydane przez w/w Urząd Świadectwo Rejestracji nr 10083 Ochrona prawna na
w/w wzór zdobniczy została decyzją Urzędu Patentowego RP przedłużona do dnia
16.01.2015. Kordzik wręczany jest kadrze inżynieryjno-technicznej kopalń,
przedsiębiorstw i spółek, za osiągnięcia i pracę zarówno na polu zawodowym jak i
społecznym.

REGULAMIN
NADANIA HONOROWEGO KORDZIKA GÓRNICZEGO

1. Osobom kierownictwa i dozoru, pracownikom górnictwa po nienagannym
przepracowaniu 20 lat pod ziemią lub 30 lat na powierzchni może być nadany
Honorowy Kordzik Górniczy.
2. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Honorowy Kordzik
Górniczy może być nadany także innym osobom niż wymienionym w pkt. 1 a w
szczególności osobom organizacji zakładowych związków zawodowych i
stowarzyszeń inżynieryjno – technicznych.
3. Honorowy Kordzik Górniczy jest nadawany na wniosek:
a. Zakładowej Organizacji Związkowej „KADRA
b. Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników.
4. Ogłoszone wnioski zatwierdza Prezydium Porozumienia Związków
Zawodowych „KADRA”.
5. Honorowy Kordzik Górniczy jest nadawany raz w roku.
6. Honorowy Kordzik Górniczy nosi się wyłącznie przy galowym mundurze
górniczym, zawieszony przy lewym boku. W przypadku występowania w
uroczystym płaszczu górniczym Honorowy Kordzik Górniczy nosi się pod
płaszczem. Honorowy Kordzik Górniczy ma kwasty zielono-czarne z paskiem
biało-czerwonym.
7. Do nadanego Kordzika należy wystawić akt nadania. Akt nadania i nadane
kordziki podlegają ścisłej ewidencji prowadzonej przez Porozumienie
Związków Zawodowych „KADRA”.

kordzik

Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP

ordery1 ordery2

Odznaka za Długoletnią Pracę w Górnictwie
25 Lat , 35 Lat , 50 Lat

ordery3